Pomiń menu

Struktura paliw

Wersja do druku >

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017r. poz. 1912), procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2019 wynosi 98,5%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informację, o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab. 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2019 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

3,94 %

2,92 %

Węgiel kamienny

95,35 %

94,83 %

Olej opałowy (mazut)

0,71 %

2,25 %

Tab. 2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2019 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ kg/GJ ]

W parze technologicznej
[ kg/GJ ]

SO2

0,086

0,113

NOx

0,070

0,092

pył

0,008

0,010

CO2

106,896

139,508

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

Na górę