Pomiń menu

Struktura paliw

Wersja do druku >

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017r. poz. 1912), procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2018 wynosi 98,3%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informację, o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab. 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2018 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

0,00 %

0,00 %

Węgiel kamienny

99,59 %

99,42 %

Olej opałowy (mazut)

0,41 %

0,58 %

Tab. 2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2018 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ kg/GJ ]

W parze technologicznej
[ kg/GJ ]

SO2

0,111

0,159

NOx

0,101

0,145

pył

0,009

0,012

CO2

106,235

151,422

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

Na górę