Pomiń menu

Struktura paliw

Wersja do druku >

Informujemy, że obliczony zgodnie z punktem 1.1 Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 13 paźdzernika 2017r. poz. 1912), udział ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych wodnych, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości dostarczonego do tych sieci ciepła  w roku 2020 wynosi 95,7 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16, poz. 92) poniżej zamieszczamy informacje za 2020 r., o których mowa do § 23, ust. 3.

Tab. 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2020 r.

Rodzaj paliwa

W wodzie grzewczej

W parze technologicznej

Biomasa

10,92 %

9,72 %

Węgiel kamienny

85,24 %

81,33 %

Olej opałowy (mazut)

3,84 %

8,95 %

Tab. 2. Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej w 2020 r.

Rodzaj emisji

W wodzie grzewczej
[ kg/GJ ]

W parze technologicznej
[ kg/GJ ]

SO2

0,070

0,091

NOx

0,068

0,091

pył

0,004

0,005

CO2

95,624

127,856

Odpady radioaktywne

 nie dotyczy

nie dotyczy

Na górę